Privacyverklaring

|   GDPR

Op 24 mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, beter gekend als ‘GDPR’) in werking getreden. Deze verordening legt de regels vast betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun persoonsgegevens.

Hieronder vindt u alle informatie omtrent uw gegevens die zullen worden verwerkt tijdens onze dienstverlening, de rechten die u put uit de AVG in verband met deze gegevensverwerking en de mogelijke bezwaarprocedures.

Wie zijn we?

Van der Jeught Advocaten en Bemiddelaars, met kantoor gevestigd te 9400 Ninove, Stationsstraat 48, is verantwoordelijk voor de verwerking van peroonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Van der Jeught Advocaten bestaat uit: Mter Jan Van der Jeught, Mter Stefan Van der Jeught, Mter Els Timmermans.

Welke gegevens verzamelen wij?

Hierna bezorgen wij u een overzicht van de algemene persoonsgegevens die door ons (kunnen) worden verwerkt: voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, rijksregisternummer, kopie identiteitskaart, telefoon- en/of gsmnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens die u zelf verstrekt , locatiegegevens, financiële gegevens, familiale gegevens, gegevens over uw professionele activiteiten, bankrekeningnummer, BTW- en ondernemingsnummer, adres vennootschapszetel, statuten, notariële akten, identiteit wettelijke vertegenwoordiger, alle informatie noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst/ juridische dienstverlening.

Naast de bovenstaande gegevens kunnen ook de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen;
 • Strafdossier;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Met welk doel verzamelen wij uw gegevens en op welke grond?

Bijna altijd worden uw persoonsgegevens verwerkt omwille van de uitvoering van de overeenkomst die tussen Advocatenkantoor Van der Jeught en uzelf werd gesloten, omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens ook worden verwerkt op basis van volgende gronden:

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de advocaat rust;
 • Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • Voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan de advocaat is opgedragen;
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de advocaat of van derden;
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Advocatenkantoor Van der Jeught is in elk geval verplicht om uw dossier te bewaren tot 5 jaar na de afsluiting van onze taak als advocaat (artikel 2276bis oud Burgerlijk Wetboek).

De overige persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 Aan welke derden kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven?

VdJ Advocaten en Bemiddelaars verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de afgesloten overeenkomst.

In het kader van onze dienstverlening en de uitvoering van de overeenkomst die met de cliënt werd gesloten, dienen wij regelmatig samen te werken met derden zoals gerechtsdeurwaarders, gerechtelijk deskundigen, etc. Om deze samenwerking mogelijk te maken dienen vaak persoonsgegevens te worden doorgegeven.

Derden aan wie wij mogelijks uw persoonsgegevens doorgeven zijn onder andere: gerechtsdeurwaarder, notaris, advocaat, deskundige, fiscale administratie, boekhouder, verzekeraar. Deze lijst is niet limitatief.

 Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Advocatenkantoor Van der Jeught neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hiertoe worden fysieke, organisatorische en technische maatregelen genomen.

VdJ Advocaten en Bemiddelaars is onderworpen aan het beroepsgeheim waardoor u er van kan uitgaan dat uw persoonsgegevens en de door u verstrekte informatie steeds met de grootste discretie en voorzichtigheid worden verwerkt.

Als u de indruk zou hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan met ons contact op via info@vdjadvocaten.be 

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de bewaring van uw persoonsgegevens?

Als betrokkene hebt u volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage in uw persoonsgegevens en kopijname ervan;
 • Recht op aanpassing of rechtzetting van uw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Recht op intrekken van uw eventuele toestemming tot gegevensverwerking;
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op beperking van de verwerking;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid (hetgeen inhoudt dat u kunt verzoeken uw persoonsgegevens naar een derde door te sturen).

Indien u één van de hogergenoemde rechten wenst uit te oefenen, dient u hiertoe een verzoek te richten aan info@vdjadvocaten.be. 

Uw verzoek zal binnen een termijn van maximum dertig dagen worden behandeld en wij brengen u binnen dezelfde termijn op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek werd verleend.

In sommige gevallen zullen wij evenwel niet verplicht zijn om gevolg te geven aan uw verzoek omwille van wettelijke verplichtingen of om redenen van algemeen belang. 

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Voor de gemaakte administratieve kosten kan er evenwel een vergoeding worden aangerekend in het geval uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is.

Ten slotte hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens: 

Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, 02/274.48.00, contact@apd-gba.be