Algemene voorwaarden

|   Wanneer u met ons samenwerkt, maken wij graag duidelijke afspraken

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten geleverd door Advocatenkantoor Van der Jeught (hierna ook: VdJ Advocaten & Bemiddelaars), haar advocaten, medewerkers en stagiairs.

Wat kan u van uw advocaat verwachten?

VdJ Advocaten zijn professionals die garant staan voor een kwalitatieve juridische dienstverlening. Het belang van de cliënt komt daarbij op de eerste plaats en iedere zaak wordt met de grootst mogelijke zorg behandeld.

Het kantoor hanteert volgende kernwaarden: beroepsgeheim, onafhankelijkheid, partijdigheid voor de eigen cliënt, transparantie en een absoluut verbod op het behartigen van tegenstrijdige belangen.

Kortom: op VdJ Advocaten & Bemiddelaars kan u vertrouwen, en dit in de meest ruime zin van het woord.

Wat verwacht uw advocaat van u?

Omgekeerd verwachten wij dat de cliënt tijdig alle nuttige en noodzakelijke informatie aanlevert voor de behandeling van het dossier.

Alleen op die manier kunnen wij voor u een optimale strategie en verdediging uitwerken.

Facturatie en provisionering

De advocaat is deontologisch verplicht om zich voorafgaandelijk te laten provisioneren. Concreet betekent dit dat er bij de aanvang van het dossier aan de cliënt een eerste voorschot wordt gevraagd in functie van het belang en de complexiteit van de zaak. Na ontvangst van deze eerste betaling, zal de zaak door VdJ Advocaten en Bemiddelaars onmiddellijk worden opgestart.

Doorgaans wordt er gewerkt met voorschotten in functie van de geleverde prestaties.

Tevens houdt VdJ Advocaten eraan om op geregelde tijdstippen een tussentijdse staat van onkosten en ereloon op te stellen. Zo houdt u op ieder ogenblik de vinger aan de pols.

Bij de beëindiging van de zaak ontvangt u een gedetailleerde afrekening in de vorm van een saldofactuur.

Facturen zijn standaard betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum. Indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, kan de advocaat een kortere termijn bepalen.

Bij niet tijdige betaling vervalt er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest op het openstaande factuurbedrag. T.a.v. consumenten loopt een moratoire interest van 5%, voor handelaars geldt de interestvoet ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Eveneens wordt er dan een forfaitaire schadevergoeding aangerekend van 10 % op het openstaande factuurbedrag met een minimum van € 150.

Bij niet-betaling van (voorschot)facturen, heeft Advocatenkantoor Van der Jeught het recht om haar prestaties op te schorten.

Kosten verhalen op de tegenpartij?

In een gerechtelijke procedure moet de verliezende partij aan de winnende partij doorgaans een rechtsplegingsvergoeding (hierna: rpv) betalen als forfaitaire tegemoetkoming in het ereloon van de advocaat van de winnende partij. Het bedrag van de rpv hangt af van de aard en vooral van de waarde van de zaak.

De ontvangen rpv wordt in mindering gebracht op onze facturen. De toegekende rpv vormt steeds het minimum honorarium (excl. BTW).

Derdengelden

Advocatenkantoor Van der Jeught stort alle gelden die zij voor de cliënt ontvangt binnen een korte termijn door aan de cliënt. 

Advocatenkantoor Van der Jeught mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden ter dekking van openstaande (provisie)facturen van de cliënt. VdJ advocaten brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om facturen van het kantoor te betwisten en terugbetaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Alle bedragen die het kantoor van de cliënt ontvangt voor rekening van derden worden onmiddellijk doorgestort aan deze derden.

Aansprakelijkheid

Advocatenkantoor Van der Jeught is verzekerd voor haar beroepsaansprakelijkheid tot een bedrag van € 2.500.000. 

Beëindiging van de samenwerking

De samenwerking tussen Advocatenkantoor Van der Jeught en het cliënteel is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

In geval van wanbetaling of vertrouwensbreuk, kan VdJ Advocaten de samenwerking met de cliënt eenzijdig beëindigen. De advocaat houdt daarbij rekening met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat of om zichzelf te verdedigen.

Ook de cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de behandelende advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt dan zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn tot dan geleverde prestaties. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen louter omwille van de stopzetting van de opdracht. VdJ Advocaten zal op eerste verzoek de stukken van het dossier terugbezorgen aan de cliënt.

Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting, regelen partijen hun geschil bij voorkeur in der minne. 

Indien een oplossing in der minne niet mogelijk blijkt, zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde bevoegd om kennis te nemen van het gerezen geschil.