Anti-witwaswetgeving

|   Wet van 18 september 2017

Sinds 2 februari 2004 zijn advocaten, wanneer zij bepaalde werkzaamheden ten behoeve van hun cliënten uitoefenen, onderworpen aan sommige bepalingen van de anti-witwaswetgeving.

Daarom moeten wij bij u polsen naar de aard van de opdracht die u ons wenst te geven, zodat we kunnen bepalen of de witwaswet van toepassing is.

Voor zover de opdracht betrekking heeft op welbepaalde zaken die de wetgever als ‘witwasgevoelig’ heeft aangemerkt, kan de anti-witwaswet van toepassing zijn en moeten wij een identiteitsonderzoek doen.

Concreet gaat het om volgende opdrachten:

  1. Optreden in uw naam of voor uw rekening in financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed.
  2. U bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van één van de volgende verrichtingen:
  • Aan- of verkoop van onroerende goederen of bedrijven;
  • Beheren van gelden, effecten of andere activa;
  • Opening of beheer van bank- spaar of effectenrekeningen;
  • Organiseren van inbreng die nodig is voor de oprichting, uitbating of het beheer van vennootschappen;
  • Oprichting, uitbating of beheer van vennootschappen, trusts, fiducieën of soortgelijke juridische constructies.

Voor advies over het bepalen van uw rechtspositie, het voeren, voorbereiden en zelfs vermijden van rechtsgedingen is de anti-witwaswet niet van toepassing en hoeft er geen identiteitsonderzoek te gebeuren.

Voor zover zou blijken dat de ons toe te vertrouwen opdracht onder de toepassing van de anti-witwaswet valt, zijn wij verplicht te informeren naar uw identiteit en deze van de rechtspersoon die u mogelijk vertegenwoordigt. Wij zullen u om een kopie van uw identiteitskaart vragen en als het een vennootschap betreft, om een uittreksel uit de kruispuntbank van ondernemingen. Wij zullen u eventueel ook moeten vragen naar de herkomst van gelden of vermogensbestanddelen.

De wet verbiedt ons een zakelijke relatie met u aan te gaan en verplicht ons onze voorlopige tussenkomst te beëindigen wanneer wij de gevraagde informatie niet binnen de twee weken na de eerste vraag daartoe ontvangen.

Daarnaast verplicht de anti-witwaswetgeving de advocaat in bepaalde omstandigheden om mogelijke vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme waarin de cliënt betrokken zou kunnen zijn, te melden aan de Stafhouder van zijn/ haar balie.

Wij garanderen u volledige discretie over alle gegevens die u ons voor en tijdens onze zakelijke relatie toevertrouwt. Ons beroepsgeheim blijft staande. Wij zullen dus enkel mededeling doen van de identificatiegegevens die u ons hebt bezorgd wanneer de anti-witwaswetgeving ons daartoe zou verplichten.