Wettelijke informatie

Onderneming

U doet beroep op ‘VdJ Advocaten & Bemiddelaars’ en vertrouwt uw zaak toe aan Mter Jan Van der Jeught.

Mter Jan Van der Jeught is advocaat in België en is ingeschreven aan de Balie te Dendermonde sinds 1 oktober 2005.

Mter Jan Van der Jeught oefent het beroep van advocaat uit als zelfstandige met kantoor en maatschappelijke zetel gevestigd te 9400 Ninove, Stationsstraat 48, ondernemings-nummer: 0542.698.568.

Het kantoor is telefonisch bereikbaar op het nummer 054 33 82 20, een e-mail kan u richten aan jan@vdjadvocaten.be.

Dienstverlening

Bij VdJ Advocaten & Bemiddelaars kan u terecht voor juridisch advies, bijstand bij geschillen voor rechtscolleges en diverse bemiddelingsdiensten.

Beroepsregels en gedragscode

VdJ Advocaten & Bemiddelaars zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en de reglementen van de Nationale Orde van Advocaten, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van de balie van Dendermonde die geraadpleegd kunnen worden op het baliesecretariaat in het gerechtsgebouw te 9200 Dendermonde, Justitieplein 1.

Beroepsaansprakelijkheid

VdJ Advocaten & Bemiddelaars zijn verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij Vanbreda Risk & Benefits NV, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen, voor een bedrag van € 2.500.000 per schadegeval.

Bijkomende info of klacht

Voor meer informatie of een eventuele klacht kan u Mter Jan Van der Jeught bereiken als volgt: Stationsstraat 48, 9400 Ninove; Tel.: 054 33 82 20; jan@vdjadvocaten.be.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Voor ereloongeschillen bestaat een buitengerechtelijke geschillenbeslechting via de balie van Dendermonde, info bij het baliesecretariaat (adres: Gerechtsgebouw, Justitieplein 1, 9200 Dendermonde).

Voor tuchtzaken is de stafhouder van de balie van Dendermonde bevoegd.

Voor andere geschillen kan desgevallend beroep worden gedaan op de ombudsdienst consumentengeschillen advocatuur.